AVÍS LEGAL DE 

mlpconsultoria.com

TITULARS

La web https://www.mlpconsultoria.com/ i el seu contingut són propietat de Carlus Izquierdo Vila (d'ara endevant MLP) amb NIF 41666060L i domicili a C/Mossèn Gelabert 17, 17240 Llagostera (Girona). Es poden posar en contacte amb nosaltres trucant al telèfon +34 647 977 740, o enviant un correu electrònic a info@mlpconsultoria.com

 

USUARIS

 

Tota persona, ja sigui física o jurídica, que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades mitjançant aquesta pàgina web assumeix la condició d'USUARI, i com a tal, a través d'aquest accés, es compromet a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí presents, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable, obligant així a fer un ús correcte del lloc web.

L'usuari respondrà davant de MLP per qualssevol dany i/o perjudici que puguin esdevenir com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

 

OBLIGACIONS DE L’USUARI

 

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis que MLP.com ofereix, d'acord amb el que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i les presents condicions i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

- Introduir intencionadament a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els sistemes físics i lògics de MLP, o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals MLP presta els seus serveis.

- Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de MLP o de tercers.

- Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació el secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

- Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets d'explotació o això resulti legalment permès.

- Demanar dades amb finalitat publicitària i/o remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o una altra de naturalesa comercial sense que intervingui prèvia sol·licitud o consentiment.

 

Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes en el present lloc web i en general de la legalitat vigent a Espanya, es comunicarà immediatament per part de MLP a les autoritats pertinents.

MLP no garanteix que la seva pàgina web compleixi, totalment o parcialment, amb les legislacions d'altres països. Per tant, si l'usuari resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideix accedir i/o navegar en el present lloc web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc, i ha de assegurar-se que tal accés i/o navegació compleix amb la legislació local aplicable en el seu cas.

MLP no es fa responsable de cap dany o pèrdua que es derivi d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web.

SERVEIS OFERTS

Els serveis que s'ofereixen a la web NO es presten exclusivament per MLP, sinó que també poden ser prestats per col·laboradors i altres tercers amb qui el propietari de la plataforma web té acords o convenis.

En cas d'efectuar-se la contractació dels serveis oferts per mitjà d'algun dels canals de comunicació disponibles a la plataforma web (incloent a títol enunciatiu xat, correu electrònic o telèfon), l'usuari serà informat durant les negociacions de qui serà el prestador que efectivament realitzarà les tasques encomanades.

La demanda de serveis per part d'un usuari a través dels formularis de contacte o de qualsevol altre canal disponible a la web NO significa en cap cas la contractació automàtica dels mateixos.

 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El titular de la pàgina web es compromet a tractar les dades personals de l'usuari de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en la matèria. Concretament, es compromet a aplicar el que disposa la LO 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i en el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril del 2016.

 

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals al portal, adreceu-vos a la Política de Privacitat.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

La totalitat dels continguts de l'Aplicació, entenent per aquests a títol enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links, dominis, marques i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són de l'exclusiva propietat de MLP o de tercers, els drets si escau reconeix MLP, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de MLP, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la mateixa atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, explotació, distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com una acció constitutiva de delicte tipificada en els articles 270 i següents de el Codi Penal.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT I EXCLUSIÓ DE GARANTIES

MLP es reserva el dret a interrompre l'accés a la web, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través de la mateixa en qualsevol moment i sense previ avís; ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa fonamentada que depengui de tercers.

En conseqüència, MLP no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de l'Aplicació ni dels continguts, de manera que la utilització dels mateixos per part dels Usuaris es porta a terme pel seu propi compte i risc; sense que, en cap moment puguin exigir responsabilitats per la discontinuïtat o falta de disponibilitat dels seus serveis.

MLP no serà responsable en cas que existeixin interrupcions de Servei, demores, errors, mal funcionament de la mateixa i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de MLP, en particular per les actuacions de tercers i/o degudes a una actuació dolosa o culposa dels Usuaris i/o tinguin per origen causes de Força Major.

Sens perjudici del que estableix l'article 1105 de el Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora de control de MLP, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, falta d'accés a xarxes de tercers, actuacions o omissions de les autoritats públiques i aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals.

MLP no serà en cap cas responsable de la prestació dels Serveis i qualssevol incidències respecte dels productes i / o serveis contractats per l'Usuari amb tercers, ja que són aquests tercers els que efectivament presten i responen si és el cas per aquests productes i / o serveis.

Serveis
Empresa
Contacta'ns

C/ Mossèn Gelabert 17

17240, Llagostera.

C/ Pablo Picasso 2, 2n 1ª 08290, Cerdanyola del Vallès.

info@mlpconsultoria.com

+34 647 977 740