POLÍTICA DE PRIVACITAT DE 

mlpconsultoria.com

1. Identificació del Responsable de Tractament de Dades

Nom: Carlus Izquierdo Vila

Domicili: Carrer Mossèn Gelabert 17, 17240 Llagostera (Girona).

Mail Contacte: info@mlpconsultoria.com.

Telèfon: +34 647 977 740

 

 

2. Dades recopilades

Totes les dades personals que tractem són obtingudes directament dels usuaris.

 

La pràctica totalitat dels serveis oferts per MLP requereix la recopilació d’una sèrie de dades de caràcter personal de l'Usuari.

 

Entre aquestes dades es poden trobar: nom i cognoms, adreça, DNI, data de naixement, telèfon i correu electrònic.

3. Base jurídica i finalitats de tractament

 

El tractament de dades proporcionades pels Usuaris i a través dels formularis de recollida de dades està basat en el consentiment prestat per a la gestió de la seva sol·licitud, i, si escau, per a la prestació dels serveis contractats.

 

Les dades recopilades seran tractades d'acord a les següents finalitats:

● Gestionar les sol·licituds dels usuaris que vulguin contactar amb MLP.

● Possibilitar l'accés als serveis i productes oferts per MLP.

● Gestionar el procés de contractació dels serveis que s'ofereixen a través del lloc web.

● Enviar comunicacions comercials en relació amb els serveis i productes de MLP adequades a el perfil dels Usuaris.

4. Comunicació a tercers

MLP informa als Usuaris que les seves dades personals podran ser cedides a tercers en els següents supòsits:

a) Casos en què l'Usuari doni el seu consentiment perquè tercers puguin accedir a les seves dades personals.

b) Casos en què la llei així ho requereixi. MLP es reserva el dret de compartir informació personal amb tercers en el cas que aquesta transmissió es consideri necessària per complir amb les lleis, reglaments, procediments judicials o disposicions gubernamentals aplicables.

c) MLP es reserva el dret de compartir amb tercers, a títol onerós i amb finalitats estadístiques, informació sobre tendències, bé sigui proporcionada per l'usuari o per les cookies que utilitza MLP (veure política de cookies), sempre que no permeti identificar l'usuari de forma personal.

5. Drets dels Usuaris

MLP garanteix en tot cas a l'Usuari l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació de l'tractament i portabilitat de les dades.

Per tal d’exercir aquests drets l’usuari pot remetre una sol·licitud expressa a través de l'adreça postal indicada al primer punt del present document o al correu electrònic info@mlpconsultoria.com. De conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, aquesta sol·licitud ha de contenir les segünets dades de l'afectat: nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia de el Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre document vàlid que acrediti la seva identitat i una petició en què es concreti la sol·licitud. MLP posa a disposició dels usuaris els següents formularis per a l'exercici dels seus drets.

De la mateixa manera, el consentiment pel tractament de les dades pot ser revocat per l'Usuari en qualsevol moment mitjançant petició a MLP, a l'adreça postal recollida a l'inici d'aquest document, o bé a l'adreça electrònica info@mlpconsultoria.com, indicant DNI i motius de la retirada.

L'usuari podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre tota incidència que pugui sorgir-li.

6. Ús de cookies

L'Aplicació i el lloc web utilitzen cookies i altres dispositius tecnològics amb la finalitat de proporcionar determinats serveis i funcions. Recomanem als Usuaris que llegeixin atentament la nostra Política de Cookies.

7. Canvis en la política de privacitat

MLP es reserva el dret a modificar, actualitzar i/o adaptar la Política de Privadesa a qualsevol canvi en la legislació aplicable o en la interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, o introduir qualsevol canvi que es consideri rellevant o apropiat per part de MLP.

 

Mitjançant l'acceptació d'aquesta política de privacitat, l'usuari atorga el seu consentiment exprés perquè les seves dades es tractin d'acord les condicions estipulades en la mateixa. Així mateix, s'entendrà que l'usuari autoritza el tractament de dades personals subministrades amb les finalitats exposades en el tercer punt de la present política i accepta les condicions relatives a la comunicació a tercers establertes al punt quart si prem l'opció "ACCEPTO" que es troba en els formularis de recollida de dades.